Ремонт на туристическа алея м. Тихия кът – кв. Владая

2014-03-25 12:39

От 25.03.2014 г. започват възстановителни работи по туристическа алея м. Тихия кът – кв. Владая по Проект N: DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Препоръчваме на туристите да използват […]

Завръщане на елвезиевото кокиче на територията на Природен парк „Витоша”

2014-03-19 12:39

Елвезиевото кокиче (Galanthus elwesii Hook.) e застрашен растителен вид, включен в Червена книга на Република България и в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. То притежава и ценни лечебни свойства. Данни за разпространението му на Витоша съществуват от началото и средата на миналия век, след което дълго време присъствието му не е потвърждавано. С […]

Проведено първо публично заседание по отваряне на постъпили оферти в открита процедура

2014-03-07 12:38

На 07.03.2014 г. в Дирекция на Природен парк „Витоша“ се проведе първо публично заседание по отваряне на постъпили оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската […]

Проведе се традиционният поход „По стъпките на Чолака“

2014-02-18 12:36

 На 15 февруари (събота) се проведе традиционният поход „По стъпките на Чолака“, посветен на Никола Крушкин – Чолака. По традиция походът започва от Драгалевския манастир, където Чолака е бил послушник и завършва в с. Бистрица – рожденото му място. Никола Стефанов Крушкин (Чолака), наричан още „Шопският апостол“ е роден през 1836 г. в Бистрица. Рано […]

Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка

2014-01-15 1:16

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 […]

1 11 12 13 14