fbpx

Работна среща на ДПП “Витоша” към Изпълнителна агенция по горите със Столичен инспекторат

2014-01-15 12:36

На 15 януари 2014 г. в Детския екостационар „Бели брези“ се проведе среща на Дирекцията на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите с ръководството на Столичен инспекторат и ръководителите на 24-те районни инспекторати. Директорката на парка г-жа Снежана Петрова представи подробна презентация за Природен парк „Витоша“, като се спря по-подробно върху фондовата и административна […]

Съобщение

2014-01-15 12:35

ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, […]

1 12 13 14