ДПП Витоша открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга

2010-04-25 8:28

Предмет на поръчката: “Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк Витоша” Във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда […]

Природен парк Витоша на фестивала „Зелени дни”

2010-04-18 8:28

Природен парк Витоша, съвместно с ОП „Туристическо обслужване” на СО и БТС участваха във фестивала – изложение „Зелени дни”, което се проведе в периода 15 – 18 април т. г. пред Народния театър „Иван Вазов”. В официалното откриване на форума взеха участие посланикът на Франция в България н.пр. Етиен дьо Понсен, министърът на земеделието на […]

Залесяване с бели върби по поречието на река Струма

2010-04-13 8:28

В събота, 10.04.2010 г., с помощта на доброволци от фондация „Изкуството да се живее” и служители на фирма „ТН Глобал” ЕООД бяха залесени общо над 550 броя фиданки от бяла върба. Залесяването се извърши покрай бреговете на река Струма, в участъка й между селата Чуйпетльово и Боснек. Фиданките бяха предоставени от разсадник “Горски дар”, с. […]

Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открит конкурс съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

2010-03-22 8:27

Предмет на поръчката : „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители и партньори по проекти на Дирекция на Природен парк Витоша”. В изпълнение на дейности по проект «Публично – частните партньорства – в услуга на природата и хората» и проект към INTERREG IVC № 0574R2 […]

Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открита процедура съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

2010-03-19 8:27

Предмет на поръчката : Проектиране и дизайн на експозиции, посетителска инфраструктура, интерпретационни маршрути и кътове за отдих . В изпълнение на Проект „Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, Дейност 9. „Подготовка за реализиране на конкретни ПЧП (избрано от портфолиото) в българските природни паркове”. Проектът е финансиран от оперативна програма Административен капацитет, приоритетна […]

1 160 161 162 163 164 165