fbpx

Очаквано екологично въздействие от реализирането на Специализирания подробен устройствен план (СПУП) за туристическа и ски зона „Алеко”

2010-04-29 8:35

Изключително обезпокоителни са резултатите от доклада от предварителната оценка за очакваното въздействие върху горите и земите от горския фонд на територията на Природен парк Витоша, върху антропогенното натоварване, ерозията, както и върху защитените местообитания в парка. Предварителната оценка е направена през м. март т. г. от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД по поръчка на Дирекцията […]

Залесени са 1750 бели върби по поречието на Струма

2010-04-27 8:34

За три последователни съботи с помощта на доброволци бяха залесени 1750 бели върби по поречието на река Струма. След успешната доброволческа акция, проведена на 10.04.2010 г., с помощта на доброволци от фондация „Изкуството да се живее” и служители на фирма „ТН Глобал” ЕООД, когато бяха залесени общо над 550 броя фиданки от бяла върба, се […]

Снегът на писта „Витошко лале” е с висока киселинност, замърсен с нитрити, хлориди и сулфати

2010-04-26 8:34

В рамките на контрола по прилагане на Плана за управление на Природен парк Витоша, през м. март т.г. беше извършен анализ на снежната покривка на писта „Витошко лале”. Резултатите от анализа, направен от лаборатория „Химични фактори на околната среда” към Министерство на здравеопазването на 3 проби сняг, взети от различни места на писта „Витошко лале” […]

ДПП Витоша открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга

2010-04-25 8:28

Предмет на поръчката: “Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк Витоша” Във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда […]

Природен парк Витоша на фестивала „Зелени дни”

2010-04-18 8:28

Природен парк Витоша, съвместно с ОП „Туристическо обслужване” на СО и БТС участваха във фестивала – изложение „Зелени дни”, което се проведе в периода 15 – 18 април т. г. пред Народния театър „Иван Вазов”. В официалното откриване на форума взеха участие посланикът на Франция в България н.пр. Етиен дьо Понсен, министърът на земеделието на […]

1 214 215 216 217 218 219