fbpx

Община Перник

Пернишката община е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток ортографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.). От запад се ограничава от съседната Брезнишка котловина, посредством невисок праг – рида Усоица (780-810 м н.в.) и Голо бърдо, разсечен от Струмския пролом под местността Кракра. Благоприятният климат и обширните полупланински пасища са създали условия за населяването й още в древни времена.

Гранични общини са София, Брезник, Ковачевци, Радомир.

Община Перник има площ около 477.21 кв. км или близо 20% от Пернишка област. Около 245 кв. км са земеделските земи, което е 51.5% от общата територия на общината. Около 25% са горските площи. Висок е относителният дял на териториите, от които се добиват полезни изкопаеми – 11.7%, а 9.6% заемат населените места.

Адрес: пл.“Св. Иван Рилски“ №1, гр. Перник

Телефон:076/684290; 076/602933

e-mail: obshtina@pernik.bg

Интернет адрес: www.pernik.bg/

Работно време на администрацията: от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Работно време на центъра за информационно и административно обслужване: от 08:30 до 16:30 ч.

Приемен ден: всяка сряда от 08:30 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.