fbpx

Обява за длъжността “Юрисконсулт”

О Б Я В Л Е Н И Е

   Дирекция на природен парк Витоша, с адрес – гр. София 1303, ул. “Антим І” 17 на основание чл.10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 48/ 11.09.2014 г. на Директора на ДПП Витоша

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността “ЮРИСКОНСУЛТ” в ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”, гр. София – 1 (една) щатна бройка.

 

І. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

         

1.)    Да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител–

2.)    Образование: – висше, образователно – квалификационна степен “магистър”;

3.)    Професионален опит – не се изисква;

                  1.      Ранг – V младши

                  2.      Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове – няма;

4.) Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 (една) щатна бройка;

 

                 3.  Изисквания и компетентност – да познава и ползва нормативните актове, свързани с дейността на служителя;

 

ІІ. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите

1.      Организационна компетентност и умения за работа в екип;

2.      Компютърна грамотност- умение за работа с правноинформационни системи „Апис“ и „Сиела“

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса

  1. Тест;
  2. Интервю;

 

ІV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатие за участие в конкурса:

 1.Заявление за участие по образец (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – НПКДС);

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Копие от удостоверението за юридическа правоспособност;

      5. Автобиография европейски формат – CV.

 

V. Документите следва да бъдат представени в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в национален ежедневник и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за адмистрацията, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в деловодството на ДПП “Витоша” – гр. София, ул. “Антим І” № 17 всеки работен дендо 17.00 часа.  Заявления, подадени след изтичане на срока, не се ригистрират.

 

VІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на ДПП “Витоша”, както и на интерент страницата на същата.

 

VІІ. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с оказване на правна помощ на администрацията на дирекцията, с цел законосъобразно изпълняване на нейните функции, в това число изготвяне на доклади, писма, становища, договори, процесуално представителство по съдебни спорове, участие в комисии, създадени във връзка с изпълнение на фунциите на администрацията.

 

VІІІ. Размера на основната заплата за длъжността “Юрисконсулт” в ДПП “Витоша”е 600.00лв. (Шестстотин лв.)

 

ІХ. На кандидатите при подаване на документите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.