fbpx

Обявление за конкурс за главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и, обявява конкурс за длъжността

Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

в Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София, 1 щатна бройка

Документи: