fbpx

Обявление за конкурси за главни експерти

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от ЗДСл във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД05-12/17.05.2018 г. на ДПП “Витоша”, обявява конкурс за длъжности към Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София – 3 щатни бройки:

  1. Главен експерт „План за управление“.
  2. Главен експерт „Географски информационни системи“.
  3. Главен експерт „Доброволчески инициативи и развитие на доброволчеството”.

Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 3 (три) работни места.

Документи:

Обявление-конкурс

Декларация съгл. НПКДС

Заявление – конкурс – гл. експерт План за управление

Заявление – конкурс – гл. експерт ГИС

Заявление – конкурс – гл. експерт доброволчески инициативи

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати