fbpx

Обявление за конкурс за длъжността старши експерт „Екологично образование и туризъм“

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), Дирекция на Природен парк „Витоша“ обявява  конкурс за длъжността Старши експерт „Екологично образование и туризъм“.

 Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 (едно) работно място.

Срок за подаване на документите: от 24.04.2023 г. до 08.05.2023 г., включително.

Място за подаване на документите:

Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София, ул. „Антим I” №17 – Национален парков информационен център, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Документи: