fbpx

Предприети противопожарни мерки на Витоша

Както всяка година, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, се предприемат административни действия за превенция от пожари.

Пожароопасният период за територията на ПП „Витоша“ е от 01.04. до 30.11.2017 г. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. За територията на Природен парк „Витоша“ паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.

През пожароопасния сезон служители на Териториално поделение ДГС София, Регионална дирекция по горите  София, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция на Природен парк „Витоша“ извършват периодични проверки на територията на Природен парк „Витоша“ за спазване на правилата за пожарна безопасност.

До този момент са почистени 31 регламентирани огнища, обозначени с табели, разрушени са 70 нерегламентирани огнища и са поставени 18 информационни табели до местата за палене на огън.

Предстои почистване на електропроводи в землищните граници на кв. Бояна и с. Владая.

Проверките продължават.

Умоляват се всички посетители на Природен парк „Витоша“ да спазват правилата за пожарна безопасност, да не проявяват престъпна небрежност, която би довела до възникване на пожари.

18.07.2017 г.