fbpx

Представяне на проекти и възможности в областта на околната среда – среща в детския екостационар „Бели брези”

На 29.11.2013 г. в Детския екостационар „Бели брези” се проведе среща, на която присъстваха представители на Областния информационен център – София, РИОСВ – София, ученици от 32-ро СОУ, 39-то СОУ, 68-мо СОУ, 91-ва немска езикова гимназия, 164-та испанска езикова гимназия, Първа частна математическа гимназия, Спортна гимназия „Ген. Владимир Стойчев” и експерти от ДПП „Витоша”. Директорката на парка г-жа Снежана Петрова откри срещата, поздрави гостите и акцентира върху значимостта на ПП „Витоша”, неговата предстояща 80-годишнина и значението на екологичното образование. Г-жа Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ на ОИЦ – София разказа за основните дейности на Центъра, а председателката на УС на Ученическия екопарламент г-жа Милка Джиджова благодари на учениците в залата за интереса към природата и защитените територии, както и на домакините в лицето на ДПП „Витоша” и на представителите на ОИЦ София. След това експертите от ДПП „Витоша” представиха проектите, които ДПП „Витоша” изпълнява, финансирани от ЕФРР и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Г-жа Юлия Михайлова – гл.експерт „Връзки с обществеността” на парка представи проектите на ДПП „Витоша”, изпълнявани през последните 5 години, след това по-подробно се спря на проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк Витоша“. Г-жа Албена Станева – координатор на проект представи проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк Витоша – Фаза ІІ“. Ръководителят на проекти Ваня Рътарова информира присъстващите за дейностите, включени в проекта „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“. Владимир Пенчев – гл.експерт в РИОСВ – София разказа за проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ – София, в т.ч.: резерват „Торфено бранище“, резерват „Бистришко бранище“, поддържан резерват „Училищна гора“, поддържан резерват „Богдан“ и природозащитен информационен център „Витоша“. Срещата завърши с презентацията на Десислава Гюрова – експерт по флората в ДПП „Витоша” и регионален координатор на проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори по Програмата Life+на ЕС. Г-жа Снежана Петрова закри срещата с пожелания за нови срещи и весели Коледни и Новогодишни празници

.Г-жа Снежана Петрова, директор на парка, закрива срещата Владимир Пенчев - гл.експерт в РИОСВ София Ваня Рътарова - ръководител на проекти Гостите в залата Участниците пристигат на срещата Част от участниците в срещата Постер на ОИЦ - София Плакатите са на разположение на посетителите  Експертът в ОИЦ-София Мадлен Георгиева PR-експертът на ДПП "Витоша" Юлия Михайлова Г-жа Милка Джиджова - председател на УС на УЕП Албена Станева - координатор на проект Гостите в залата