fbpx

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на техника/оборудване

Крайна дата 2015-05-21

Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в ПП Витоша

Крайна дата 2015-02-13

Геодезическо заснемане на пещера “Духлата” с цел осигуряване на сигурността на посетителите

Крайна дата 2015-01-27

Разширяване обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози

Крайна дата 2015-01-26

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2014-11-30

„Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство”

Крайна дата 2014-10-30

Открита процедура с ПРЕДМЕТ: „Възст. и ремонт на същ. туристическа и-ра, изграждане на Размн. център за редки видове и възст. и адаптиране на спец. маршрути и съоръжения за хора с увреждания в ПП „Витоша”

Крайна дата 2014-06-30

Публична покана с предмет: „Осъществяване на дейности свързани с отлагане върху терен, стабилизиране и трайно маркиране на границите на Природен парк Витоша”

Крайна дата 2014-06-30

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2014-04-09

Обществена поръчка с предмет: Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2014-01-01

1 2 3 7