fbpx

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”,

Крайна дата 2013-10-18

Провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина

Крайна дата 2013-10-17

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Оформяне и маркиране на терен на маршрути за алпинизъм и скално катерене”

Крайна дата 2013-10-03

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Оформяне и маркиране на терен” с две обос. позиции

Крайна дата 2013-10-03

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока” по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”

Крайна дата 2013-09-16

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ/ТЕХНИКА

Крайна дата 2013-08-23

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ/ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП “ВИТОША”

Крайна дата 2013-07-12

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: „Изработване на специализирана карта и регистри на туристическата инфраструктура, лазарно заснемане на терена и изготвяне цифров модел на релефа на Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2013-07-12

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2013-06-28

Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози

Крайна дата 2013-06-20

1 2 3 4 7