fbpx

Публична покана за реализиране на доставка с предмет: „Доставка на капан за кози (тип мрежа)”, по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – фаза II”

Крайна дата 2013-06-17

Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98

Крайна дата 2013-05-15

„Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата”

Крайна дата 2013-05-13

Избор на изпълнител за изготвяне на проекти, обособени в следните позиции:

Крайна дата 2013-05-13

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

Крайна дата 2013-04-11

„Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във ръзка с опазване на биоразнообразието….

Крайна дата 2013-03-29

Доставка и монтаж на оборудване обособено в следните позиции:

Крайна дата 2013-03-01

Публична покана за доставка на фиданки от клек

Крайна дата 2013-02-11

„Възстановяване на популацията на Главоча (Cottus gobio) на територията на Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2013-01-29

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА на ГИС софтуер по ОПОС 2007-2013 с три обособени позиции

Крайна дата 2012-12-05

1 2 3 4 5 7