fbpx

Крайна дата 2012-09-27

„Осъществяване на тематична обучителна програма за посетителите на Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2012-09-26

„Доставка на 1 брой фабрично нов високопроходим автомобил”, по проект № 5103020-11-654

Крайна дата 2012-09-19

Одит на проект „Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”

Крайна дата 2012-09-17

Възстановяване на засегнати и увредени местообитания

Крайна дата 2012-09-12

Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни материали по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II”

Крайна дата 2012-07-17

Организиране на 2 официални мероприятия (прес-турове на Витоша) за представяне на резултатите по проекта на ДПП Витоша „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съгласно изискванията на ОПОС “

Крайна дата 2012-05-17

“Предпечатна подготовка и печат на 20 бр. информационни PVC табла с дебелина 3 мм и размери 99х54 см за информиране на широката общественост за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013»

Крайна дата 2012-05-14

Изработка и доставка на 4 бр. радионашийници за лалугер

Крайна дата 2012-05-11

Изработка и поставяне на дървената конструкция за постоянни обяснителни табели и информационни PVC табла за информиране на широката общественост за финансирането с две обособени позиции

Крайна дата 2012-04-17

1 3 4 5 6 7