fbpx

РДГ – София

Регионална дирекция по горите – София

Регионална дирекция по горите – София се намира в централната западна част на България. Разположена на територията на две области (област София – град и Софийска област) и обхваща 25 бр. общини.

В горско – административно отношение към РДГ – София се числят 10 Държавни горски стопанства – Ботевград, Годеч, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Пирдоп, Самоков, Своге, София; и 3 Държавни ловни стопанства – Арамлиец, Витиня, Искър, като площта на държавно ловно стопанство “Искър” е предоставена за стопанисване на Министерски съвет. На територията на РДГ – София се намират част от Природен парк “Витоша” и част от Природен парк “Врачански балкан”.

Територията е твърде разнообразна в геоморфологично отношение. Климатът и растителността се определят от сравнително голямата надморска височина на района. Това от своя страна дава отражение върху видовото разнообразие в популациите на дивеча, който е един от съществените елементи на природната среда и важен фактор за поддържане на биологичното равновесие.

Общата площ на дирекцията е 391 753 ха (включена е и площта на ДЛС “Искър”, която е представена за стопанисване на Министерски съвет), държавен горски фонд 264 355 ха; общински горски фонд – 74 898 ха; физически лица – 37 693 ха; юридически лица – 6 102 ха и религиозни организации – 1 024 хектара. Временно стопанисвани от общините са 5 588 ха, а гори на МОСВ – 2 093 ха.

Адрес: ул. Аксаков №14, гр. София, ПК 1090

Телефон: 02 9870052

e-mail: rugsofia@iag.bg

Интернет адрес:www.sofia.iag.bg