fbpx

РИОСВ – Перник

Регионална инспекция по околната среда и водите – Перник

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник е регионален орган на Министерство на околната среда и водите. С Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр. 65/2004 г.; ДВ бр. 103 от 29.12.2009 г.), издаден от министъра на околната среда и водите, се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на Регионалните инспекции.

РИОСВ – Перник провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) с предмет на дейност в областите:

 • опазване на въздуха, водите, почвите и защитата им от замърсяване и увреждане;
 • екологосъобразно използване на подземните богатства, земните недра и опазването им;
 • изработване по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;
 • управление на отпадъците по екологично съобразен начин.
 • опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;
 • събиране, обработване и предоставяне на информация за състоянието на въздуха, водите, почвите;
 • работа по Националните програми;
 • опазване на водни обекти от замърсяване;
 • комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.
 • управление на риска;
 • оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения.

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник, осъществява своята дейност на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Обхванати са общини:  Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино, Бобошево и Трекляно с общ брой на населените места – 353.

В своята дейност РИОСВ – Перник има регулиращи, контролни и информационни функции, обхващайки територия с обща площ 5476,30 кв. км и население 312 366 жители.

Адрес:гр. Перник 2304, ул. “Бл. Гебрев” № 15, ет. 1

Телефон: 076/67-02-03

e-mail: riew_pernik@abv.bg

Интернет адрес: www.pk.riosv-pernik.com/