fbpx

Списък на допуснатите кандидати до Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ

Конкурсната комисия, назначена със 3аповед № 51 / 26.09.2014г. на Директора на ДПП Витоша, в качеството му на орган по назначаване, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Илияна Николова Тодорова
 2. Радка Бориславова Гарданска
 3. Катя Миткова Маринова
 4. Божидар Методиев Кехайов
 5. Борис Стоянов Евтимов
 6. Страхил Нешев Нешев
 7. Гриша Димитров Иванов
 8. Росица Ангелова Астакова
 9. Валентин Даринов Николов
 10. Антоанета Митева Панайотова
 11. Мария Илиева Янева
 12. Христина Бойкова Иванова
 13. Християна Георгиева Цанева
 14. Явор Младенов Рангелов
 15. Нина Георгиева Асенова
 16. Иван Руменов Тодоров
 17. Филипина Методиева Филчова
 18. Ели Борисова Запрева
 19. Мария Благоева Пологова
 20. Кристиана Рангелова Калева
 21. Лилия Богданова Богданова – Велева
 22. Димитър Петров Петров
 23. Полина Илкова Петкова
 24. Александър Пламенов Петков
 25. Борислав Бончев Богданов
 26. Стоян Георгиев Клисуранов

Тестът за установяване на професионални умения и знания ще се проведе от 10.00 часа на 10.10.2014г. в сградата на ДПП Витоша, находяща се в гр. София, ул.”Антим І” № 17.

     Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

 1. Устройствен правилник на ДПП Витоша
 2. Закон за горите
 3. Закон за административните нарушения и наказания.
 4. Закон за държавния служител
 5. Кодекс на труда
 6. Закон за обществените поръчки
 7. ГПК
 8. Закон за държавната собственост

                                                   Председател на конкурсната комисия: (П)