fbpx

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжностите

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Главен експерт по охрана на горите и земите от горския фонд

2. Главен експерт по паркова инфраструктура

3. Главен експерт по връзки с обществеността

4. Старши експерт по флората

5. Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с донори

6. Младши експерт по фауната

Конкурсната комисия, назначена със 3аповед № 53 / 19.06.2013г. на Директора на ДПП Витоша, в качеството му на орган по назначаване, реши: Не допуска до конкурс следните кандидати: Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане

1. Деан Стойчев Стойчев. Не притежава необходимото образование.

2. Александра Ценкова Стоянова. Не притежава необходимото образование.

3. Венета Тодорова Методиева.Не доказва необходимия професионален стаж.

Председател на конкурсната комисия:………………………………….

(Валентин Благоев – зам. директор на ДПП Витоша)