fbpx

Директива за птиците 79/409/EEC

Извадка от текста на

ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/ЕИО
от 2 април 1979 г. за опазването на дивите птици.

Го­ле­мият брой ви­до­ве ди­ви птици, ес­тес­т­ве­но сре­ща­щи се на Европейската те­ри­то­рия на дър­жа­ви­те член­ки, намалява, в ня­кои случаи мно­го бър­зо. То­зи спад пред­с­тав­ля­ва се­ри­оз­на зап­ла­ха за съх­ра­ня­ва­не­то на при­род­на­та среда, осо­бе­но по­ра­ди зас­т­ра­ше­но­то би­оло­гич­но равновесие.
Ви­до­ве­те ди­ви птици, ес­тес­т­ве­но сре­ща­щи се на Евро­пей­ска­та те­ри­то­рия на държавите член­ки, са глав­но миг­ри­ра­щи птици и пред­с­тав­ля­ват об­що нас­лед­с­т­во. Ефек­тив­на­та им за­щи­та е ти­пи­чен тран­с­г­ра­ни­чен еко­ло­ги­чен проблем, изис­к­ващ об­щи отговорност.
Ос­нов­на цел на съх­ра­ня­ва­не­то е дъл­гос­роч­на за­щи­та и уп­рав­ле­ние на при­род­ни­те ре­сур­си ка­то не­раз­дел­на част от нас­лед­с­т­вото на народите на Европа и то­ва съз­да­ва въз­мож­нос­ти за кон­т­ро­ли­ра­не­то на при­­род­ни­те ре­сур­си и уп­рав­ле­ни­ето на тях­но­то из­пол­з­ва­не, не­об­хо­ди­ми за под­дър­жа­не­то и ре­гу­ли­ра­не­то на ес­тес­т­ве­но­то рав­но­ве­сие меж­ду ви­до­ве­те.
Имайки предвид ви­со­кото по­пу­ла­ци­он­но ниво, ге­ог­раф­с­ко раз­п­рос­т­ра­не­ние и реп­ро­дук­ти­вен по­тен­ци­ал в Общността ка­то цяло, оп­ре­де­ле­ни ви­до­ве мо­гат да бъ­дат ловувани, като то тряб­ва да бъ­де в съ­от­ветс­т­вие с под­дър­жа­не­то на по­пу­ла­ци­ите на те­зи ви­до­ве на за­до­во­ли­тел­но ниво.
Директивата се от­на­ся до съх­ра­ня­ва­не­то на всич­ки ви­до­ве ес­тес­т­ве­но сре­ща­щи се в ди­во със­то­яние пти­ци на Европейската те­ри­то­рия на дър­жа­ви­те членки. Тя включ­ва защитата, уп­рав­ле­ни­ето и кон­т­ро­ла на те­зи ви­до­ве и оп­ре­де­ля пра­ви­ла­та за тях­но­то използване. Тя ще се при­ла­га за птиците, тех­ни­те яйца, гнез­да и местообитания.
Държавите-член­ки ще пред­п­ри­емат не­об­хо­ди­ми­те мер­ки за под­дър­жа­не по­пу­ла­ци­ите на спо­ме­на­тите видовете на ниво, ко­ето от­го­ва­ря на еко­ло­гичните, на­уч­ни­те и кул­тур­ни­те изисквания, ка­то се от­чи­тат ико­но­ми­чес­ки­те и рек­ре­аци­он­ни­те изисквания, или за адап­ти­ране по­пу­ла­ци­ите на те­зи ви­до­ве към то­ва ниво.
Опазването, под­дър­жа­не­то и въз­с­та­но­вя­ва­не­то на би­ото­пи­те и мес­то­оби­та­ни­ята ще включ­ват ос­нов­но след­ни­те мерки:
– съз­да­ва­не на за­щи­те­ни територии;
– поддържане и уп­рав­ле­ние в съ­от­ветс­т­вие с еко­ло­гич­ни­те нуж­ди на мес­то­оби­та­ни­ята в и из­вън за­щи­те­ни­те зони;
– въз­с­та­но­вя­ва­не на раз­ру­ше­ни­те биотопи;
– съз­да­ва­не на биотопи.
Видовете, включени в Приложение I ще бъ­дат пред­мет на спе­ци­ал­ни кон­сер­ва­ци­он­ни мерки, от­на­ся­щи се до тех­ни­те местообитания, за да се оси­гу­ри тях­но­то оце­ля­ва­не и раз­м­но­жа­ва­не в ра­йо­на на раз­п­рос­т­ра­не­нието им.
Тенденциите и из­ме­не­ни­ята в по­пу­ла­ци­он­ни­те ни­ва ще бъ­дат из­пол­з­ва­ни ка­то ба­за за оценки.
Държавите-член­ки под­роб­но ще оп­ре­де­лят най-под­хо­дя­щи­те те­ри­то­рии по брой и раз­ме­ри ка­то спе­ци­ал­ни за­щи­те­ни зони(1) за съх­ра­ня­ва­не­то на те­зи видове, взи­май­ки пред­вид тех­ни­те изис­к­ва­ния за за­щи­та в те­ри­то­ри­ите и аква­то­риите, къ­де­то та­зи Директива се прилага.
Държавите-член­ки тряб­ва да пред­п­ри­емат по­доб­ни мер­ки за ре­дов­но сре­­ща­щи­те се мигриращи видове, ко­ито не са спо­ме­на­ти в Приложение I, имай­ки пред­вид тях­на­та нуж­да от за­щи­та в те­ри­то­ри­ите и акваториите, къ­де­то та­зи Директива е в сила, дотолкова, до­кол­ко­то то­ва за­ся­га тех­ни­те ра­йо­ни на размножаване, ли­не­ене, зи­му­ва­не и по­чив­ка по тех­ни­те миг­ра­ци­он­ни маршрути.
Държавите-член­ки ще из­п­ра­щат на Комисията ця­ла­та не­об­хо­ди­ма ин­фор­ма­ция, та­ка че тя да има въз­мож­ност да по­еме не­об­хо­ди­ми­те ини­ци­ати­ви с оглед на не­об­хо­ди­ма­та ко­ор­ди­на­ция за оси­гу­ря­ва­не на условия, не­об­хо­ди­ми за прев­ръ­ща­не­то на териториите, в ед­но цяло, от­го­ва­ря­що на изис­к­ва­ни­ята за за­щи­та на те­зи ви­до­ве в ге­ог­раф­с­ки­те ак­ва­то­рии и територии, къ­де­то та­зи Директива е в сила.
По от­но­ше­ние на за­щи­те­ни­те те­ри­то­рии, държавите-член­ки ще взе­мат под­хо­дя­щи мер­ки за из­бяг­ва­не на за­мър­ся­ва­не­то или вло­ша­ва­не ус­ло­ви­ята в местообитанията, или вся­ка­къв вид без­по­кой­ство, за­ся­га­що птиците. Извън те­зи за­щи­те­ни те­ри­то­рии държавите-член­ки съ­що ще се бо­рят за из­бяг­ва­не на за­мър­ся­ва­не­то и вло­ша­ва­не ус­ло­ви­ята в местообитанията.
Поради сво­ето по­пу­ла­ци­он­но ниво, ге­ог­раф­с­ко раз­п­рос­т­ра­не­ние и реп­ро­дук­ти­вен по­тен­ци­ал в гра­ни­ци­те на Общността, видовете, вклю­че­ни в спи­съ­ка на Приложение II мо­гат да бъ­дат ло­ву­ва­ни в съ­от­ветс­т­вие с на­ци­онал­но­то за­ко­нодателство. Държавите-член­ки тряб­ва да гарантират, че ло­ву­ва­не­то на те­зи ви­до­ве в тех­ния ра­йон на раз­п­рос­т­ра­не­ние не из­ла­га на опас­ност кон­сер­ва­ци­он­ни­те действия.
По от­но­ше­ние на лова, плен­ни­чес­т­во­то и уби­ва­не­то на птици, по си­ла­та на та­зи Директива, държавите-член­ки ще заб­ра­нят из­пол­з­ва­не­то на всич­ки средства, мер­ки и методи, и по-спе­ци­ал­но тези, вклю­че­ни в спи­съ­ка на При­ло­же­ние IV (a), ко­ито се из­пол­з­ват за ши­ро­ко-ма­щаб­но или не­из­би­ра­тел­но ула­вя­не или убиване на птици, ко­ито би­ха пре­диз­ви­ка­ли из­чез­ва­не на да­ден вид от оп­ре­де­лени територии.
Държавите-член­ки ще заб­ра­нят вся­ка­къв вид лов чрез из­пол­з­ва­не­то на тран­с­пор­т­ни сред­с­т­ва и при ус­ло­ви­ята, спо­ме­на­ти в Приложение IV (б).
Специално вни­ма­ние ще бъ­де обър­на­то на из­с­лед­ва­ни­ята и дейнос­ти­те по­со­че­ни в Приложение V. Държавите-член­ки ще из­п­ра­щат на Комисията вся­ка информация, не­об­хо­ди­ма за взе­ма­не­то на съ­от­вет­ни­те мер­ки за ко­ор­ди­на­ци­ята на из­с­лед­ва­ни­ята и дейнос­ти­те. Държавите-член­ки ще сле­дят ин­т­ро­дук­ци­ята на ви­до­ве птици, ко­ито не се сре­щат ес­тес­т­ве­но в ди­во със­то­яние на Европейската те­ри­то­рия на държавите-членки, да не на­на­сят вре­да на мес­т­на­та фло­ра и фауна. В та­зи връз­ка те ще се кон­сул­ти­рат с Комисията.
Изготвена в Люксембург, 2 ап­рил 1979 г.

Защитена зона по директивата за птиците

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000113&siteType=BirdsDirective