fbpx

Директива за хабитатите 92/43/EEC

Извадка от ДИРЕКТИВА на Съвета 92/43/ЕИО

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от 21.05.1992 г.

Главната цел на нас­то­яща­та Директива е да съ­дейс­т­ва за запазването на би­оло­гич­но­то раз­но­об­ра­зие, зачитайки ико­но­ми­чес­ки­те, со­ци­ал­ни­те, кул­тур­ни­те и ре­ги­онал­ни­те изис­к­ва­ния, та­зи Ди­рек­тива доп­ри­на­ся за об­ща­та цел на ус­тойчи­во­то раз­ви­тие; Като се има предвид, че запазването на би­оло­гич­но­то раз­но­об­ра­зие мо­же в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи да изис­к­ва про­дъл­жа­ва­не­то или съ­що да спо­соб­с­т­ва за раз­ви­ти­ето на оп­ре­де­ле­ни чо­веш­ки дейнос­ти.
Състоянието на при­род­ни­те мес­то­оби­та­ния в ев­ро­пейс­ка­та те­ри­то­рия на дър­жа­ви­те-член­ки се вло­ша­ва неп­рес­тан­но. Все по-го­лям брой от раз­лич­ни­те ви­до­ве ди­ви видове са сериозно зас­т­ра­ше­ни; Застрашените мес­то­оби­та­ния и ви­до­ве са част от при­род­но­то нас­лед­с­т­во на Об­щ­нос­т­та и зап­ла­ха­та, на ко­ято са из­ло­же­ни, чес­то пре­ми­на­ва гра­ни­ци­те на от­дел­ни­те дър­жа­ви, което на­ла­га мер­ки­те за тях­но­то опаз­ва­не да се взе­мат на ни­во­то на Общността.
Определени при­род­ни мес­то­оби­та­ния и оп­ре­де­ле­ни ви­до­ве имат при­ори­тет с ог­лед зап­ла­ха­та, на ко­ято са из­ло­же­ни, което налага да се определят, като приоритетни за да се приложат бързо мерките за тях­но­то съх­ра­не­ние.
За въз­с­та­но­вя­ва­не или съх­ра­не­ние на при­род­ни­те мес­то­оби­та­ния и ви­до­ве­ от интерес за Общността в добър консервационен статус е необходимо да се обявят територии със специален режим на защита, за да мо­же да се съз­да­де вза­имос­вър­за­на ев­ро­пейс­ка еко­ло­гич­на мре­жа по точ­но ус­та­но­вен хро­но­ло­ги­чен план.
Взети са предвид, всички оп­ре­де­ле­ни те­ри­то­рии, които тряб­ва да се вклю­чат в един­на­та ев­ро­пейс­ка еко­ло­гич­на мре­жа, вклю­чи­тел­но и те­зи, оп­ре­де­ле­ни пре­ди или пред­с­то­ящи да бъ­дат оп­ре­де­ле­ни за­нап­ред ка­то специални за­щи­те­ни зони съг­лас­но Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 02. 04. 1979 за съх­ра­не­ние на ви­до­ве­те ди­ви пти­ци (5).

Определения на понятията
“Съхранение” оз­на­ча­ва: серия мер­ки, не­об­хо­ди­ми за поддържане или въз­с­та­но­вя­ва­не на при­род­ни­те мес­то­оби­та­ния и по­пу­ла­ци­ите на ди­ви жи­во­тин­с­ки и рас­ти­тел­ни ви­до­ве в бла­гоп­ри­ят­но със­то­яние по сми­съ­ла на бук­ва д) и и).
“Природни мес­то­оби­та­ния” оз­на­ча­ва: напълно ес­тес­т­ве­ни или полу-ес­тес­т­ве­ни­ су­хо­зем­ни или ак­ва­то­ри­ал­ни об­лас­ти, ха­рак­те­ри­зи­ра­щи се с ге­ог­раф­с­ки, аби­отич­ни и би­отич­ни осо­бе­нос­ти.
“Приоритетни ти­по­ве мес­то­оби­та­ния” оз­на­ча­ва: ти­по­ве при­род­ни мес­то­оби­та­ния, зас­т­ра­ше­ни от из­чез­ва­не, срещащи се на територията, за чието съх­ра­не­ние Общността но­си осо­бе­на от­го­вор­ност с оглед на ес­тес­т­ве­но­то раз­п­рос­т­ра­не­ние. Тези при­ори­тет­ни типове при­род­ни мес­то­оби­та­ния са оз­на­че­ни в Приложение I със звез­дич­ка (*).
“Консервационен статус на при­род­но мес­то­оби­та­ние” оз­на­ча­ва: съв­куп­нос­т­та от въз­дейс­т­вия, ко­ито оказ­ват вли­яние вър­ху едно природно мес­то­оби­та­ние и типичните за не­го ви­до­ве, и ко­ито мо­гат да въз­дейс­т­ват върху дъл­гос­роч­ното му ес­тес­т­ве­но раз­п­рос­т­ра­не­ние, струк­ту­ра и фун­к­ции, как­то и на дългосрочното оцеляване на ха­рак­тер­ни­те ви­до­ве за територията.
“Консервационен статус на вид” оз­на­ча­ва: съв­куп­нос­т­та от въз­дейс­т­вия, ко­ито мо­гат да повли­я­ят вър­ху дългосрочното раз­п­рос­т­ра­не­ни­е и го­ле­ми­на­та на по­пу­ла­ци­ите на съ­от­вет­ни­те ви­до­ве.
С цел съхранение на природни местообитания и местообитани на видове се изгражда един­на ев­ро­пейс­ка еко­ло­гич­на мре­жа на те­ри­то­рии със специален режим на защита, на­ре­че­на “Натура 2000”. Тази мре­жа се със­тои от ра­йо­ни, об­х­ва­ща­щи при­род­ни­те мес­то­оби­та­ния от Приложение I, как­то и ха­би­та­ти­те на ви­до­ве­те от Приложение II. Тя тряб­ва да га­ран­ти­ра по-на­та­тъш­но­то съ­щес­т­ву­ва­не или евен­ту­ал­ното въз­с­та­но­вя­ва­не­ до бла­гоп­ри­ятен консервационен статус на те­зи ти­по­ве при­род­ни мес­то­оби­та­ния на ви­до­ве­те в тех­ния ес­тес­т­вен ра­йон на раз­п­рос­т­ра­не­ние.
Мрежата “Натура 2000” об­х­ва­ща съ­що спе­ци­ал­ни за­щи­те­ни зони, оп­ре­де­ле­ни от стра­ни­те-член­ки въз ос­но­ва Директива 79/409/ЕИО.
Държавите член­ки взе­мат не­об­хо­ди­ми­те мер­ки за въ­веж­да­не на стро­га сис­те­ма за опаз­ва­не нажи­во­тин­с­ките ви­до­ве в тех­ни­те ес­тес­т­ве­ни об­лас­ти на раз­п­рос­т­ра­не­ние, като се заб­ра­ня­ват всич­ки фор­ми за умиш­ле­но за­ла­вя­не или уби­ва­не на ек­зем­п­ля­ри от те­зи ви­до­ве в природата; умиш­ле­но обез­по­ко­ява­не на те­зи ви­до­ве, осо­бе­но през пе­ри­оди­те на раз­м­но­жа­ва­не, от­г­леж­да­не на мал­ки­те, ­зи­му­ва­не и миг­ра­ция; умиш­ле­но уни­що­жа­ва­не или взе­ма­не на яй­ца от при­ро­да­та; вся­ко пов­реж­да­не или уни­що­жа­ва­не на мес­та за раз­м­но­жа­ва­не или по­чив­ка.
За те­зи ви­до­ве чле­ну­ва­щи­те дър­жа­ви заб­ра­ня­ват при­те­жа­ва­не, тран­с­пор­ти­ра­не, тър­го­вия или раз­мя­на и пред­ла­га­не за про­даж­ба, или раз­мя­на на взе­ти от при­ро­да­та ек­зем­п­ля­ри. За пра­во­мер­но взе­ти от при­ро­да­та ек­зем­п­ля­ри пре­ди на­ча­ло­то на при­ла­га­не на та­зи Директива се пра­ви из­к­лю­че­ние.
Държавите член­ки из­гот­вят док­лад на все­ки шест го­ди­ни. Този док­лад съ­дър­жа ин­фор­ма­ция от­нос­но споменати­те мер­ки за съх­ра­ня­ва­не, как­то и оцен­ка за въз­дейс­т­ви­ята на те­зи мер­ки вър­ху консервационния статус на ти­по­ве­те природни местооби­та­ния от Приложение I и ви­до­ве­те от При­ло­жение II, а та­ка съ­що и най-важ­ни­те ре­зул­та­ти от кон­т­ро­ла по изпълнение на директивата. Този док­лад, изготвен съгласно из­ра­бо­тения от Комитета мо­дел, се пред­с­та­вя на ко­ми­си­ята и се пра­ви дос­то­яние на об­щес­т­ве­нос­т­та.
Държавите член­ки привеждат в сила не­об­хо­ди­ми­те закони, регламенти и ад­ми­нис­т­ра­тив­ни раз­по­ред­би, ко­ито да оси­гу­рят из­пъл­не­ни­ето на та­зи Директива в рам­ки­те на две го­ди­ни след нейно­то опо­вес­тя­ва­не. Относно то­ва, те не­за­бав­но уве­до­мя­ват Комисията.
Брюксел, 21.05.1992 г.

Защитена зона по директивата за местообитанията

Директива за местообитания