fbpx

Нормативни документи

Нормативна база

Международни документи:

 1. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания (Бернска конвенция) ТУК
 2. Конвенция за биологичното разнообразие ТУК
 3. Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) ТУК
 4. Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора ТУК
 5. Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция) ТУК
 6. Европейска конвенция за ландшафта, изд. МОСВ, обн., ДВ, бр. 22 от 15.03.2005 г.; ратифицирана, ДВ, бр. 94/22.10.2004.; в сила за България – 1.03.2005. ТУК

Национални нормативни актове:

 1. Закон за опазване на околната среда ТУК
 2. Закон за защитените територии ТУК
 3. Закон за биологичното разнообразие ТУК
 4. Закон за горите ТУК
 5. Закон за лечебните растения ТУК
 6. Закон за лова и опазване на дивеча ТУК
 7. Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към Националното управление по горите ТУК
 8. Правилник за прилагане на Закона за горите ТУК
 9. Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча ТУК
 10. Постановление № 236 от 25 септември 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по горите ТУК
 11. Закон за обществените поръчки ТУК
 12. Закон за концесиите ТУК
 13. Закон за туризма ТУК
 14. Правилник за прилагане на Закон за концесиите ТУК
 15. Закон за държавната собственост ТУК
 16. Закон за общинската собственост ТУК
 17. Методически указания за публично-частно партньорство на Министерството на финансите ТУК