fbpx

Харта на клиента

ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

гр. София 1303, ул. Антим І №17, тел.: 02 988 58 41, факс 02 989 53 77

Х А Р Т А НА К Л И Е Н Т А

Дирекцията на Природен парк “Витоша” осъществява държавна­та политика за управление на защитената територия Природен парк “Витоша”. Дейностите, свързани с управлението, се основават на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и коор­динация. Следвайки тези принципи, Дирекцията на Природен парк “Витоша” предлага на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандартите за административно обслужване. С развитието на Дирекцията на Природен парк “Витоша” ние ще допълваме и коригираме Хартата, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Преди да изготвим Хартата, събрахме информация относно начина, по който да предоставяме услугите си. Разбрахме, че клиентите искат:

 • Да бъдат обслужвани бързо и ефикасно;
 • Да получават лесен достъп до информация;
 • Експертите в Дирекцията да са добре осведомени и отзивчиви;
 • Атмосферата в работните помещения да бъде приятна.

Основните цели, които си поставяме, са:

 • Подобряване степента на достъп до услуги и подробно информиране на клиентите за правата им и за видовете административни услуги, които могат да получат;
 • Високо качество на предоставяните услуги и съкращаване на времето за получаването им;
 • Постигане на прозрачност и отзивчивост, както и осигуряване на възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • Насърчаване на клиентите да изказват мнението си за получаваните от тях услуги.

Желанието на администрацията на Парка е да предостави възможно най-доброто обслужване на всеки, който се нуждае от помощта й. Тя ще възприема препоръките, свързани с подобряване качеството на обслужване на клиентите.

Отговорностите ни към клиентите са:

 • Професионализъм и уважение;
 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства;
 • Съобразяване с мненията и препоръките към качеството на административното обслужване;

От клиентите очакваме да получим:

 • Уважение и толерантност;
 • Внимание и любезно отношение към другите клиенти;
 • Спазване на уговорените със служителите срещи;
 • Предоставяне на допълнителна информация, ако е необходимо;
 • Навременно уведомяване за промени в обстоятелствата (ако настъпят такива), свързани с иск за административна услуга;
 • Предоставяне на пълна и точна информация.

Общи отговорности:

Можем да си помогнем за изграждането на приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

Можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на Дирекция на ПП “Витоша” в гр. София, ул. “Антим І” № 17;
 • като се свържете с нас на следните телефони: 02/988 58 41 и 02/989 53 77;
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Обедната по­чивка на служителите е от 12:30 до 13:00 часа;
 • подробности за извършваните от нас административни услуги можете да намерите на Интернет адрес: www.park-vitosha.org

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и комента­ри като:

 • се обадите по телефона, или изпратите Вашето писмо на факс № 02 989 53 77;
 • изпратите Вашето писмо на адрес: гр. София, ул. “Антим І” № 17 до Директора на Дирекция на ПП “Витоша”;
 • дойдете лично в офиса на дирекцията на парка;
 • изпратите Вашето писмо на e-mail: dppvitosha@nug.bg

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно дос­тъпна – изпратете Ваш сигнал на адреса на Дирекцията до директора. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 30 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари, сигнали и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

 • Административно-процесуален кодекс;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за защитените територии;
 • Закон за биологичното разнообразие;
 • Закон за водите;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за защита на класифицирана информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
 • Закон за горите;
 • Закон за лова и опазване на дивеча;
 • План за управление на Природен парк “Витоша”;
 • Правилник за дейността на ДПП.

От своя страна ние се ангажираме да се съобразяваме с Вашите права, посочени в цитираните документи. За постигането на добри резултати, очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 1. Консултации на планове, проекти и програми на физически и юридически лица, свързани с Природен парк “Витоша”;
 2. Предоставяне на извадки или данни от Плана за управление на ПП “Витоша”, или от лесоустройствени проекти;
 3. Предоставяне на картна информация от ГИС (географска информационна система) на ПП “Витоша”;
 4. Съгласуване на инвестиционни предложения, проекти, планове и програми за гори, земи и водни площи, собственост на физически и юридически лица.