fbpx

Работна среща за обсъждане резултатите от Част 1: Описание и оценка на ПП „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и ограничения – Пети модул

На 09-10 юли 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе Работна среща за обсъждане резултатите от Част 1: Описание и оценка на ПП „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и ограничения – Пети модул от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.

IMG_3081 IMG_3082