fbpx

Работна среща за представяне и обсъждане на резултатите от Част 1 „Описание и оценка на ПП „Витоша“- раздел „Биологична характеристика“

colage

На 9 и 10 юни 2015 г. се проведе втора Работна среща за представяне и обсъждане на резултатите от Част 1 „Описание и оценка на ПП „Витоша“- раздел „Биологична характеристика“ от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
В двата поредни дни екипът разработващ Плана представи резултати по точки от Плана: „Екосистеми и биотопи“, „Растителност“, „Характеристика на горскодървесната растителност”, „Стъблен и дедрохронологичен анализ“, „Здравословно състояние на растителността“ „Флора“ и „Фауна“, „Мониторинг на биологичното разнообразие“. Чрез надграждане на съществуващата информация по раздела, бяха представени и резултатите от новите теренни проучвания на експертите и междинни изводи с оглед продължаващата работа по Плана за управление.
Присъстваха експертите на Дирекция на ПП „Витоша”, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, ТП „ДГС София“, представители на Столична община-Район „Витоша“ и други заинтересовани страни. Зададени бяха въпроси свързани с природните местообитания и местообитания на видове, мониторинга на горските екосистеми, направени бяха препоръки и се поставиха конкретни проблеми, които трябва да се решат с новия План за управление на ПП „Витоша”.