fbpx

Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел „ПЪРВА ОЦЕНКА“

На 29 и 30 юни 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел „ПЪРВА ОЦЕНКА“ (т. 1.21 – т. 1.24) – Четвърти модул от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.

Програма и списък на поканените

Протокол

IMG_2935 IMG_2938