fbpx

Работна среща за представяне на “Характеристика на абиотичните фактори”

На 12 и 13 май 2015 г., на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от „Характеристика на абиотичните фактори“ –  Част 1 Описание и оценка на ПП „Витоша“ от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.

Програма
Протокол от двудневната Работна среща
Снимки

12-13.05.2015