fbpx

Работна среща – Културна и социално-икономическа характеристика

20150618-19

Съгласно Заданието за изготвяне на „Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ на 18 и 19 юни 2015 г. се проведе трета Работна среща за обсъждане резултатите от раздел „Културна и социално-икономическа характеристика“ (т. 1.16 – т. 1.20) от  Присъстваха  представители на Дирекция на ПП „Витоша”, кметства и общини, Министерство на  туризма, Столична дирекция на пожарна безопасност за защита на населението и др.

Експертите, които работят по актуализиране на този раздел,  представиха междинни данни  по „Културна и социално-икономическа характеристика”,  като бяха направени презентации по Население и демографска характеристика; Селищна мрежа; Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради; Селско стопанство, Горско стопанско; Промишленост; Лов, риболов, събиране на недървесни продукти; Социологическо проучване на общественото мнение и мониторинг на туристическия поток; Туризъм, рекреация, спорт, услуги; Ландшафт – структура и естетически качества; Информираност на обществеността за природния парк и отношението към него; Настоящо ползване на прилежащите територии; Недвижимо културно наследство; Нематериално културно наследство; Състояние на компонентите на околната среда

В процеса на дискусията  екипът от експерти отговори изчерпателно на всички поставени въпроси, обсъдиха се казуси и насоки, по които да  продължи работата по тази част.