fbpx

Проект № BG05SFOP001-2.019-0047 „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша”

CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“

„Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения”

„Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ”

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша””

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”

„Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

1 2