fbpx

“Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша””

Проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша””, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

№ на проекта: DIR-5113326-4-98

№ на договора: DIR-5113326-C-010

Стойност на проекта: 5 240 300 лв.

Срок на изпълнение: до 31.03.2015 г.

Описание на дейностите по проекта:

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

1.1 Опазване и възстановяване на засегнати и увредени местообитания /91D0 – Мочурни гори, 91Е0 – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior и 9410 – Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс/Дейността включва производство на фиданки от типичните за местообитанията видове и внасянето им в горски територии държавна собственост, както и осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите (IpsTypographus) в смърчовите гори (тип местообитание 9410).

1.2 Устойчиво управление на торфищата във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата. Дейността е насочена към изготвяне на модел за решаване на проблема със загубата на торфищни комлекси и възстановяване на торфища (местообитание 7140 и 91D0 и преходи между тях) и прилагането му в пилотни участъци на територията на парка.(програма 4.1.3 от ПУ). На базата на резултатите от картирането по НАТУРА 2000, ще бъде направено определяне на фазата на развитието на торфищни комплекси на територията на ПП “Витоша” и оценка на рисковете за тези местообитания. В рамките на проекта ще бъде определена въглеродната поглъщателна способност на торфищата. За един избран обект ще бъдат приложени мерки за възстановяване на водния режим, неизискващи строителство по смисъла на ЗУТ. Такива мероприятия са например повдигане на водното ниво на дрениращите потоци с каменно прагче или отклоняване и разклоняване на протичащите потоци и насочване на част от оттока към по-засушени участъци.

1.3 Възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка (Bombinavariegata). Дейността включва възстановяване и ремонт на изкуствено езеро до заслон Куртова река.

1.4 Поддържане на местообитанията на европейския лалугер в благоприятно състояние. Освен чрез косене, местообитанията на европейския лалугер ще бъдат поддържани и чрез пашуване на домашни животни (програма 4.1.2 от ПУ). За целта ще бъде възстановена съществуваща кошара в землището на с. Кладница. Възстановяването на кошарата няма да засегне нови площи, съответно няма да засегне природни местообитания. Кошарата ще бъде възстановена върху съществуващи основи на площ от 200 кв. м и ще представлява лятна дървена конструкция. Не се предвижда прокарване на ток и вода до нея. Собствеността на имота е държавна публична, горска територия. Кошарата ще бъде собственост на ДПП “Витоша” и ще се отдава безвъзмездно за ползване на овчар, който ще се ангажира да извежда овцете за пашуване в района на  лалугеровата популация, като по този начин ще се осигури поддържане на съответното местообитание в подходящо състояние. Като част от изпълнението на тази дейност се предвижда улов на 40 екземпляра от вида европейски лалугер и реинтродукцията им в ПП “Витоша”. За поддържане на местообитанията на лалугера ще бъдат доставени 20 тарпана, които ще бъдат пуснати в територия, попадаща в обхвата на местообитанията на лалугеровите колонии в района на селата Боснек и Ярлово.

1.5 Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП “Витоша”. Дейността включва проектиране, закупуване на имоти/право на строеж и изграждане на рибни проходи на съществуващи бентове по р. Палакария, подобряване проходимостта на реките, разработване на ръководство за управление на ихтиофауната в ПП “Витоша”. В реката ще бъде възстановен видът главоч, размножен по проект, финансиран от ОПОС, като целта е увеличаване площта на местообитанията на вида. В рамките на дейноста ще се извърши зарибяване с местни видове (балканска пъстърва и балкански щипок), съгласно препоръката на режим 135 и мерки за опазване на рибите в ПУ на ПП “Витоша”.

1.6 Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicaprarupicaprabalcanica), намиращи се извън адаптационната ограда чрез GPS – GSM нашийници с цел намаляване на риска от бракониерство. Дейноста включва основно поставяне на нови стълбове с телекомункационна техника за улавяне и предаване на данни за наличие на изстрели, камери и закупуване и поставяне на GPS – GSM нашийници на диви кози.

1.7 Разработване на Система от постоянни пробни площи за представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното въдействие върху тях. Дейността включва създаване на методологията и избора на постоянни пробни площи за всички видове природни местообитания, вкл.  4060, 4070, 4080, 5130, 6110, 6150, 6210, 6230, 62А0, 62D0, 6410, 6510, 7140, 8110, 8210, 8220, 8230,  9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 91D0, 91Е0, 91H0, 91М0, 9410 и за видовете Trolliuseuropaeusи Liliumjankaeсрещащи се в ПП “Витоша” и тяхното залагане на място (подземни малки метални маркери в ъглите на пробните площи). За най-разпространените местообитания ще бъдат заложени и пробни площи за установяване на промените вследствие на антропогенни дейности.

2. Туристическа инфраструктура и капитално строителство

2.1 Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура, в т. ч.:

2.1.1 Разработване на технически задания за обекти м. Плажа – Бистрица, алея с. Железница и подход при с. Железница;

2.1.2. Ремонт и възстановяване на алейната мрежа на ПП “Витоша”. Дейността включва възстановяване на настилка; ремонт, възстановяване и поставяне на нови бордюри; почистване и ремонт на съществуващи канавки и изграждане на нови каменни канавки; възстановяване и ремонт на  съществуващи водостоци и изграждане на нови каменни и бетонни; изграждане на каменни и дървени прагчета; монтиране на антипаркингови елементи; изграждане и ремонт на мостове, скари и предпазни парапети и други по туристическите пътеки. Дейността няма да засегне местообитания, предмет на опазване. Ще бъдат ремонтирани и възстановени част от съществуващите 300 км туристически алеи, включително в припарковата зона по подходите към парка в района на Бистрица, Княжево, Владая, Бояна, Драгалевски манастир и други;

2.1.3 Възстановяване и ремонт на част от съществуващите стълбова маркировка и указателни табели в ПП “Витоша” в безлесната част на парка и на кръстовища на пътеки в горската част;

2.1.4 Възстановяване и ремонт на част от съществуващите дървени конструкции – мостове, скари, парапети и др. по туристическите пътеки;

2.1.5 Ремонтиране на част от съществуващите кътове за отдих, в т.ч. заслони, чешми, включително при подходите на парка.

2.2 Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на границите на парка;

2.3 Определяне, маркиране и изнасяне (на терен) на информация за одобрени маршрути и места за практикуване на екстремни и алтернативни спортове, вкл. веломаршрути, скално катерене, конен туризъм. На терен ще се поставят информационни табла, насочващи табели, обозначителни марки с боя и/или табели.

2.4 Подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания. Дейността включва избор на подходящи съществуващи обекти и места, възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения;

2.5 Разработване на проект и изграждане на размножителен център за редки видове. Дейността ще се извърши в границите на съществуващо дворно място в района на местността Белите брези върху публична държавна собственост. Ще бъдат изградени  волиери (вкл. адаптационни) за видове от приложение 2, 2а и 3 на ЗБР, които ще бъдат освобождавани в парка. В м. Белите брези има налично водоснабдяване, електроснабдяване и пътна връзка. Центърът ще бъде собственост на Дирекцията на ПП “Витоша”, която ще осъществява стопанисването му и дейностите в него. При осъществяване на дейността няма да бъдат засегнати природни местообитания.

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта).

3.1 Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в Природен парк “Витоша”. Дейността включва разработване на проект за дизайн на експозициите за Музея на мечката и Музея на парка практическо изпълнение, вкл. изработка на макети на животни и растения, експозиционни табла, озвучаване със звукови ефекти, осветяване на експозициите и ремонтни работи в четирите музея (на мечката, водното конче, совите и музея за историята на парка);

3.2 Оборудване на екологично-информационен стационар “Белите Брези”. Стационарът ще изпълнява следните функции: информационна, обучителна, изложбена. Екостационарът е собственост на Дирекцията на ПП “Витоша”, която ще осъществява стопанисването му;

3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП “Витоша” – авторски права за текст и снимки, редакция на текста, предпечатна подготовка и печат на изданието;

3.4 Определител на земноводните и влечугите в ПП “Витоша” – авторски права за текст и снимки, рeдакция, предпечатна подготовка и печат на изданието;

3.5 Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП “Витоша” и ръководство към нея. Интерпретационната програма и ръководството ще бъдат ориентирани към различни възрастови групи и ще включват различни сценарии за поднасяне на информация относно растителния свят на планината по подходящ и оригинален начин, вкл. и игрови модели.

3.6 Издаване на рекламни материали за ПП “Витоша”;

3.7 Разработване и издаване на информационни материали, посветени на ПП “Витоша”;

3.8 Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното богатство на ПП “Витоша”;

3.9. Разработване на система и програма за работа с доброволци и прилагането й.

4. Планиране на управлението:

4.1 Актуализация на плана за управление на ПП “Витоша” – проучвания, изследвания, инвентаризации, анализ на наличната информация, теренни проучвания и изработване на карти, оценка на състоянието на компонентите на околната среда, изготвяне на актуализирани планове за управление и приложенията към тях, разходи във връзка с определяне на норми, режими, условия, зони, организиране на обществени обсъждания/консултации и организация на необходимите срещи, включително:

– Развитие на ГИС на ПП “Витоша”;

– Социологическо проучване на общественото мнение;

– Мониторинг на туристическия поток;

– Лазерно заснемане на ПП “Витоша”, което ще позволи актуализиране на базата данни (КВС и ЛУП) и прецизирането й, вкл. коригиране на съществуващи неточности;

– Геодезично заснемане на пещерата Духлата с цел осигуряване на сигурността на посетителите

и други, съобразно утвърдено задание.

4.2 Установяване на находищата на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Природен парк “Витош”а, с цел набелязване на мерки за опазването им;

4.3 Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туриститие за каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница. Собствеността на тези обекти е държавна публична. Става въпрос за липса на предписания, задължаващи предишните ползватели да рекултивират съответните кариери след приключване на дейността си. В рамките на тази дейност практически на терен ще бъдат изпълнени мерки за безопасност на туристите – поставяне на огради, дървени парапети и предупредителни табели;

4.4 Определяне на нови туристически атракции – предпроектно проучване и проектиране на инфраструктура, свързана с туризма;

4.5 Закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП “Витоша”;

4.6 Закупуване и ремонт на сграда до 400 кв. м за нуждите на администрацията на ПП “Витоша” в границите на парка.

Мерки за публичност

Дейността включва разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС, а именно: провеждане на 2 пресконференции – в началото и в края на проекта, брошура за проекта, билборд, постоянни информационни табели.

Организация и управление на проекта

Одит на проекта