fbpx

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ”

Проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

№ на проекта: 5103020-11-654

№ на договора: 5103020-C-001

Стойност на проекта: 1 899 975 лв

Срок на изпълнение 36 месеца

Главната цел на проекта е да бъдат опазени и възстановени приоритетни за Парк “Витоша” природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.

Дейностите по проекта са насочени към подобряване състоянието на 6 типа природни местообитания, 4 целеви растителни вида и 3 групи животни. Избраните природни местообитания са от най-уязвимите и чувствителни към човешка намеса – горски местообитания и пещери.

Растителните видове, които ще бъдат обект на възстановяване и защита са:

 • петтичинковата върба (Salix pentandra L.);
 • мушмуловидната скоруша (Sorbuschamaemespilus(L.) Crantz) – и двата вида с ограничено разпространение и недобро генеративно състояние;
 • жълтата тинтява (Gentiana lutea);
 • елвезиевото кокиче (Galanthus elwesii Hook).

За три групи животни (бозайници, безгръбначни и риби) ще се подобрят качествата на популациите:

 • червен аполон (Parnassius apollo);
 • главоч (Cottusgobio);
 • мечка (Ursusarctos) и др.

Червеният аполон се счита за изчезнал от територията на парка и възстановяването му на Витоша е от съществена важност . Видът е сред четирите пеперуди, защитени от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Приложение II на Бернската конвенция, в Конвенцията за трансгранична търговия със застрашени видове – CITES и е вписан като уязвим в Червената книга на европейските дневни пеперуди. Възстановяването на червения аполон ще подпомогне популацията на вида в европейски мащаб. Подобна дейност се предприема за първи път в България.

Популацията на балканската дива  коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) на Витоша е единствената в Континенталния биогеографски район на България, намира се в процес на възстановяване и се нуждае от постоянен мониторинг, опазване и поддържане. Продължаването на дейностите по реинтродукцията на дивата коза ще допринесе до стабилизиране на популацията.

Предвидените поддържащи мероприятия за мечката и главоча са от голямо значение за оцеляването на популациите им и подобряване на местообитанията им.

Една от целите на проекта е да бъдат създадени зони на спокойствие на едрите хищници (мечката и вълкът) чрез насочване и концентриране на туристическия поток. Затова с близо половината от средствата по проекта ще бъдат възстановени и ремонтирани  6 алейни маршрута:

 • м. Златни мостове – м. Ветровала – м. Офелиите – Яворова поляна– х. Панчо Томов – заслон Слънчев рид – м. Златни мостове;
 • х. Кумата – м. Конярника- х. Звездица – х. Еделвайс – х. Кумата;
 • х. Малинка – х. Еделвайс;
 • м. Дендрариума – м. Златни мостове;
 • х. Бор – х. Планинарска песен;
 • м. Яворова поляна – с. Кладница.

Ще се възстановят съществуващи санитарни възли в района на м. Офелиите, м. Златните мостове и х. Момина скала. По възстановените маршрути ще се поставят и информационни табели. Опитът показва, че ремонтираните пътеки, мостове и насочващи табели концентрират туристите в определени зони и освобождават други големи площи за дивите животни. Посетителската инфраструктура е инструмент за регулиране на туристическия поток, за популяризиране на природосъобразния туризъм, за повишаване на екологичното съзнание на посетителите и за поощряване на образователните дейности.

Проектът включва дейности по опазване на пещерите и пещерната фауна. Развитието на пещернячеството през последните 50 години доведе до засилен интерес към пещерите от Боснешкия карстов комплекс, често съпроводен с тяхното унищожаване и замърсяване. Това налага разработване на програма от мерки за опазването им.

Предвижда се разработване на специализирана кадастрална карта и на специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП “Витоша”, както и изготвяне на воден баланс за територията му. В Плана за управление на Природен парк “Витоша” са записани дейностите, свързани с определяне на необходимата територия за отдих извън туристическите центрове. За да бъдат определени тези територии, е необходимо да се направи кадастрално заснемане на всички обекти на туристическата инфраструктура (алеи, пътеки, стълбова маркировка, чешми за публично ползване, беседки, заслони и други). Използването на природни ресурси, включително питейни води и дървесина водят до съществени изменения в хидрологичния режим и намаляване площите на някои природни хабитати. Затова е от съществено значение да се изработи воден баланс, ГИС (географска информационна система) за водните обекти и хидротехническите съоръжения и хидрологичен модел за целите на интегрираното управление на водите в парка.

Дейностите по проекта са насочени и към опазване и експониране на забележителни дървесни видове с цел опазване на генофонда. За изпълнение на тази задача с GPS ще бъде определено точното местоположение на дърветата, ще бъдат събрани резници от тях, ще бъде произведен посадъчен материал, след което ще се извърши засаждане на индивидите в местността Дендрариума на Витоша. Около вековните дървета в парка, както и около засадените в Дендрариума фиданки, ще бъдат поставени ограждения и информационни табели.

С цел повишаване информираността на посетителите на парка ще се разработят тематични маршрути, ще се подготви и проведе обучителна програма, ще бъдат издадени и информационни материали за значимостта на защитената територия, за биологичното разнообразие в нея, както и за културната и ландшафтна стойност на парка.

Проектът включва всички дейности от Плана за управление на ПП “Витоша”, които до момента не са изцяло изпълнени.

Предвидените дейности целят да подпомогнат утвърждаването и развитието на защитена зона „Витоша” като елемент на европейската екологичината мрежа НАТУРА 2000.

БНР-Хоризонт13.11.2012

БНТ 1 Денят започва

Дарик радио 16.11.2012