За мечките и буболечките в Природен парк „Витоша”

2013-09-20 12:17

За мечките и буболечките в Природен парк „Витоша” Право на отговор В статията на Леонора Лекова „Дават милиони за мечките и буболечките в Природен парк „Витоша”, публикувана в бр. 255 на в. „Преса” от 19 септември 2013 г. парковата администрация е обвинена, че изпълнява първия най-важен приоритет в работата си, залегнал в Плана за управление […]

Доброволци освежиха парковата инфраструктура в района на с. Кладница

2013-09-19 12:16

На 14.09.2013г. в района на с. Кладница се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие 21 доброволци, които бяха привлечени с помощта на фондация „Екообщност”. Бяха лакирани 7 пейки „Витошки тип”, една голяма дървена входна конструкция на границата на парка, както и няколко информационни табла. На възлови места по поречието на реката бяха поставени табели […]

Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка

2013-09-19 10:34

ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „Изработване на специализирана карта и регистри на туристическата инфраструктура, лазарно заснемане на терена и изготвяне цифров модел на релефа на Природен парк „Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, […]

Журналистическо пътуване по проект LIFE08 NAT/BG/000281

2013-09-18 12:15

На 18.09.2013 г. на терирторията на Природен парк «Витоша» се проведе журналистическо пътуване по проект LIFE08 NAT/BG/000281. Целта на пътуването беше да се представят дейностите по проекта LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на парка е партньор. В мероприятието участваха журналисти […]

Засаждане на водна детелина и кръглолистна росянка на територията на Природен парк „Витоша”

2013-09-16 12:14

Водната детелина (Menyanthes trifoliata) и кръглолистната росянка (Drosera rotundifolia) са характерни растения за природно местообитание Преходни торфища и плаващи подвижни тресавища (7140), което е едно от ключовите обекти на опазване в Природен парк „Витоша”. Двата растителни вида имат висока консервационна стойност – защитени са от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Червената книга […]

Доброволци подмениха парапета на музея на мечката

2013-09-13 12:14

Старият парапет на музея беше изгнил и опасен за посетителите. В акцията се включиха няколко доброволци, които подмениха изгнилите части на парапета и лакираха цялата дървена конструкция. Всички материали бяха закупени със средства по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма […]

Доброволци почистиха Игликина поляна и Дендрариума от отпадъци

2013-09-13 12:13

Петима доброволци взеха участие в акция по почистването на месността Игликина поляна и Дендрариума на 9.09.2013г. Бяха събрани 25 чувала с отпадъци, които бяха извозени до София от доброволците. Средствата за чувалите бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна […]

Доброволци освежиха парковата инфраструктура в района на х. Кумата

2013-09-13 12:12

На 30.08.2013 г. се проведе доброволческа акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в района около х. Кумата. В акцията се включи група от шест доброволци. Бяха изразходени 14 кутии лак, 6 четки за лакиране и 10 чувала за отпадъци, закупени със средства по дейност 3.10 по проект проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво […]

Проведена доброволческа акция над Драгалевски манастир

2013-09-13 12:11

На 31.08.2013 г. се проведе доброволческа акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в района над Драгалевски манастир. В акцията се включи група от петнадесет доброволци, организирани с помощта на фондация „Екообщност“. Материалите, необходими за провеждане на акцията бяха осигурени от Дирекцията на природен парк “Витоша”. Доброволците лакираха една беседка, четири шезлонга, 4 кошчета […]