fbpx

„Възстановяване на популацията на Главоча (Cottus gobio) на територията на Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите документацията за участие в процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава 8 чл. 101а и следв. от зоп за дейност: „Възстановяване на популацията на Главоча (Cottus gobio) на територията на Природен парк „Витоша”, по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II” финансиран с Договор №  5103020-С-001 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”