fbpx

Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни материали по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II”

От тук може да изтеглите документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от закона за обществените поръчки с предмет: Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни материали по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II” по проект N: 5103020-C-001 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – фаза II”, финансиран с Договор N: 5103020-11-654 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, съ-финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз