fbpx

Документация за участие в открит конкурс за ВМОП

Предмет на поръчката:

“Проектиране на информационни центрове и къмпинг” в изпълнение на проект “Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, дейност 9. “Подготовка за реализиране на конкретни ПЧП в българските природни паркове”.

Проектът е финансиран от оперативна програма Административен капацитет, прироритетна ос “Добро управление”, прироритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” чрез Европейския социален фонд “Инвестиции в хората” по Договор № А08-14-15С/10.02.2009.

Документацията е на разположение на заинтересованите в секция ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ на интернет сайта на ДПП Витоша www.park-vitosha.org

Цена на документацията: 3(три) лева.