fbpx

Доставка и монтаж на оборудване обособено в следните позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане от масивна дървесина по поръчка в сградата на Екологично информационен стационар „Белите Брези“, Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на допълнително оборудване в сградата Екологично информационен стационар Белите Брези, Обособена позиция № 3 – Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на ДПП „Витоша”, Обособена позиция № 4 – Доставка и монтаж на вътрешни метални щори в сградата на Екологично информационен стационар Белите Брези, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”