fbpx

Избор на изпълнител за изготвяне на проекти, обособени в следните позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА с предмет:
„Избор на изпълнител за изготвяне на проекти, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на проекти за ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура на обекти в района на с. Бистрица и с. Железница в Природен парк „Витоша”, по Дейност 2.1. от Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”,финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”, Обособена позиция № 2 – Изготвяне на идейни и технически проекти на нови туристически атракции в Природен парк „Витоша” във връзка с реализиране на Дейност 4.4. от проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”
Документи: