fbpx

Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8а, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА с предмет: „Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Документи: