fbpx

«Изграждане на образователен и изложбен център на територията на природен парк «Витоша»

Във връзка с реализиране на дейности по проект BG0042Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”, приоритетна ос 4 „Опазване на европейското културно наследство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA FM, и във връзка с провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Изграждане на образователен и изложбен център на територията на Природен парк «Витоша»“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че крайния срок за закупуване на документация е 13ти юни 2011 г. до 16:00 часа.

Можете да закупите копие от документацията в офиса на Дирекцията:
София 1303, ул. Антим I № 17
или да я изтеглите от връзките по-долу

Срокът за получаване на оферти е 20ти юни до 12:00 часа.

Отварянето на получените оферти ще се проведе на 20ти юни от 12:30 часа в Дирекцията на Природен парк “Витоша”, адрес – гр. София, ул. “Антим I” № 17.

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП