fbpx

Изработка и поставяне на дървената конструкция за постоянни обяснителни табели и информационни PVC табла за информиране на широката общественост за финансирането с две обособени позиции

Крайна дата: 17.04.2012 г.

Документи:

Техническа спесификация-обяснителна табела

3-pokana