fbpx

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока” по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”

ОТ ТУК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока” по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”