fbpx

Обществена поръчка с предмет: Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите необходимите документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша”