fbpx

Организиране на 2 официални мероприятия (прес-турове на Витоша) за представяне на резултатите по проекта на ДПП Витоша „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съгласно изискванията на ОПОС “

Крайна дата: 17.05.2012 г.

Документи:

Публична покана