fbpx

„Осъществяване на тематична обучителна програма за посетителите на Природен парк „Витоша”

„Осъществяване на тематична обучителна програма за посетителите на Природен парк „Витоша” по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза ІІ”, по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II” финансиран с Договор № 5103020-С-001 по Оперативна програма ”Околна среда 2007 – 2013 г.”
Дата: 26.09.2012 г.