fbpx

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” и проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза 2”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – 1.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Златни мостове – кръгова, 1.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Дендрариума – м. Златни мостове, 1.3 Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Яворова поляна-с. Кладница
Обособена позиция № 2 – 2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х. Кумата-Конярника-х.Звездица-х.Еделвайс-х.Кумата, 2.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х.Малинка – х.Еделвайс, 2.3. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х.Планинарска песен-х.Бор;
Обособена позиция № 3 – Изграждане на 20 бр. дървени конструкции с информационни табла на подходите към ПП „Витоша”;
Обособена позиция № 4 – Извършване на ремонтни дейности на езеро в района на Куртова река;
Обособена позиция № 5 – Ремонт на чешми;
Обособена позиция № 6 – Ремонт на заслони;
Обособена позиция № 7 – Ремонт на детска площадка