fbpx

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„Дейности по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Дейности по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали по проект Проект № DIR – 5113326 – 4 – 98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, Обособена позиция № 2 – Дейности по дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали за нуждите на ДПП „Витоша”