fbpx

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ/ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП “ВИТОША”

Тук може да намерите документация за участие, вкл. решение и обявление, в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ за доствка с предмет:
Доставка на оборудване/техника, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 1 бр. цветен лазерен принтер; Обособена позиция № 2 – Доставка на 2 броя GPS-GSM нашийници за кафява мечка; Обособена позиция № 3 – Доставка на 2 броя GPS-GSM нашийници за дива коза; Обособена позиция № 4 – Доставка на 2 броя борескоп; Обособена позиция № 5 – Доставка на 6 броя GPS-GSM нашийници за диви кози, GSM groundstation устройство и Handheld терминал; Обособена позиция № 6 – Доставка на оборудване за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 7 – Доставка на специализирано оборудване за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 8 – Доставка на компютърна конфигурация и принтер за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 9 – Доставка на климатици за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 10 – Доставка на техника за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 11 – Доставка на плотер и мултифункционално устройство за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 12 – Доставка на техника за нуждите на Дирекция на Природен парк „Витоша”