fbpx

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”,

ОТ ТУК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – 1.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Златни мостове – х. Кумата, 1.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Тихия кът – с. Владая;
Обособена позиция № 2 – 2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея Драгалевски манастир – м. „Бай Кръстьо“ – х. Алеко, 2.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алейна мрежа Драгалевски манастир, 2.3. Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица-Финална къща („Витошко лале“);
Обособена позиция № 3 – Изграждане на 20 бр. дървени конструкции с информационни табла на подходите към ПП „Витоша”;
Обособена позиция № 4 – Извършване на ремонтни дейности на езеро в района на Куртова река;
Обособена позиция № 5 – Ремонт на чешми;
Обособена позиция № 6 – Ремонт на заслони;
Обособена позиция № 7 – Ремонт на детска площадка
Обособена позиция № 8 – Ремонт на зимна маркировка в Природен парк „Витоша”