fbpx

Открита процедура с ПРЕДМЕТ: „Възст. и ремонт на същ. туристическа и-ра, изграждане на Размн. център за редки видове и възст. и адаптиране на спец. маршрути и съоръжения за хора с увреждания в ПП „Витоша”

От тук може да изтеглите необходимите документи по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП (опростени правила) за СМР с предмет: “Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, изграждане на Размножителен център за редки видове и възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути, предназначени за хора с увреждания в Природен парк “Витоша”:

Документи: