fbpx

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: „Изработване на специализирана карта и регистри на туристическата инфраструктура, лазарно заснемане на терена и изготвяне цифров модел на релефа на Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите документация вкл. решение и обявление за УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ за услуга с предмет: „Изработване на специализирана карта и регистри на туристическата инфраструктура, лазарно заснемане на терена и изготвяне цифров модел на релефа на Природен парк „Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изработване на специализирана карта и регистри на туристическата инфраструктура на Природен парк „Витоша”, по проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза II”, Обособена позиция № 2 – Лазарно заснемане на терена и изготвяне цифров модел на релефа на Природен парк „Витоша”, по проект № DIR – 5113326–4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”